Waar staan wij Tuinders voor?

Bij onze club staat gezelligheid voorop.

We zijn een club, die naast voetbalplezier ook juist gezelligheid zoekt in verenigingsverband. Wij hechten veel waarde aan gezondheid, zowel de fysieke, als de mentale.

Voetbal is bij ons de bindende factor, maar HTC is meer dan voetbal alleen. We zijn een brede vereniging, waar veel meer gebeurd en mogelijk is. Voetballend willen we natuurlijk het spelletje winnen, prestatie is daarbij belangrijk. Het voetbaltechnische beleid van de vereniging is gevormd door het stellen van duidelijke technische en voor onze club ook haalbare doelen en kaders in het voetbaltechnisch beleidsplan.

Hans Smit - Zwolle in beeld

©Hans Smit – Zwolle in beeld

Maar de gezelligheid en plezier onderling en op de club staan voorop. HTC is een vereniging voor iedereen en we accepteren elkaars verschillen. We zijn een familie- en vriendenclub. De saamhorigheid en het ervaren van de kantine als ‘huiskamer’, dat is uniek en vind je vrijwel nergens. De binding van de leden onderling en de sociale activiteiten zullen we altijd zoveel veel mogelijk willen organiseren en faciliteren.

HTC: optimale balans tussen plezier en prestatie.

 

Wij zijn een club met een sterk verleden en heden.

De leden zijn trots op hun club en dat willen we nooit kwijt raken. Wanneer oudere leden over HTC praten, beginnen ogen te glimmen en komen de mooie verhalen. Voor de senioren willen we vroeger koesteren en laten herbeleven, voor de jeugd willen we zoveel mogelijk herinneringen laten ontstaan. De onderlinge vriendschap en binding van leden met hun eigen team is weleens zo sterk, dat de vereniging wat meer naar de achtergrond raakt. Dit hoge ‘vrienden’ gehalte koesteren we natuurlijk, maar we proberen daarbij wel zoveel mogelijk een gezamenlijk verleden te creëren. Ons uitgangspunt in beleidsvorming blijft: eerst de club, dan het team en dan het individu.

De normen en waarden die binnen HTC gelden en ook de houding en het gedrag dat wij van elkaar verwachten, zijn altijd open en sociaal. Met ruimte voor eigen ontwikkeling en respect naar elkaar en een hoog ”doe maar gewoon”gehalte. Af en toe wordt er natuurlijk gemopperd, ook dat past wel een beetje bij HTC, maar het is ook elke keer weer een signaal om constant te willen verbeteren. Het is altijd de waardering van verschillen geweest die belangrijker is en meer oplevert, dan het uitvergroten van tegenstellingen.

Een vriendschappelijke sfeer, positiviteit en sportiviteit. Dat is wat we altijd hebben uitgestraald en willen uitstralen. HTC, een club waar zowel de uit- als de thuisploeg graag komt en verwelkomt wordt.

HTC: trots op de club en respect voor elkaar.

Wij betrekken zoveel mogelijk mensen bij onze club.

We zijn een club van doeners en we steken graag de handen uit de mouwen. De leden van onze club zijn de eigenaren van de club. Door dit eigenaarschap draagt ieder lid bij aan de invulling en het voortbestaan van de club. Wij vinden clubbinding belangrijk, ook in een tijd van meer individualisering. Bij ons staat de verantwoordelijkheid van de leden (en bij de minderjarigen ook hun ouders/verzorgers) nog steeds centraal. Verantwoordelijkheden liggen zo dicht mogelijk bij de individuele leden, de vele tijdelijke taakgroepen en de diverse commissies. Het bestuur bestuurt zoveel mogelijk op afstand. Verantwoordelijkheid betekent dan ook in actie komen, om bij te dragen aan het succes van onze club. Er is alle ruimte voor initiatieven en die zullen zoveel mogelijk verwezenlijkt worden, wanneer ze natuurlijk passen bij waar HTC voor staat.

Hans Smit - Zwolle in beeld

©Hans Smit – Zwolle in beeld

Leden nemen ook de verantwoordelijkheid voor alle taken en werkzaamheden, die binnen de vereniging nodig zijn en worden verricht. Alles zal zoveel mogelijk ten bate van de hele club moeten gaan, zonder dat eilandjes onstaan. Wij hebben daarbij vertrouwen in elkaar en vertrouwen in de talenten en vaardigheden van iedereen. De te verrichten taken moeten zoveel mogelijk passen bij die talenten. Vrijwilliger zijn betekent vaak handenwerk, soms denkwerk. Daarnaast zal het voor betrokken leden ook duidelijker moeten zijn, wat er precies wordt gevraagd en ook qua belasting betekent. Tenslotte; vrijwillig bijdragen betekent niet vrijblijvend; de verantwoordelijkheid voor de taak blijft, tot afronding van de taak of tot overdracht aan een andere vrijwilliger.

Lidmaatschap betekent bij HTC dus niet slechts consumeren. Andersom moet ook ieder lid zijn eigen manier van lid-zijn kunnen hebben en ervaren. De uitdaging is, om steeds naar samenwerking te zoeken op grond van respect en waardering van de vele talenten van alle leden binnen onze club.

HTC: ieder lid draagt op zijn of haar manier bij.

 

Wij kennen elkaar binnen de club.

De vereniging is niet te groot, waardoor het thuisgevoel en het ons-kent-ons blijft bestaan. Dat de club relatief klein is, maakt dat vrijwel iedereen elkaar kent, dat is prettig en daardoor komen mensen graag bij HTC. Met het beperkt aantal leden komen ook onze faciliteiten en de capaciteit van het sportpark optimaal tot hun recht.

Alle spelende leden betalen contributie, daarin maken wij geen verschil en ook maken wij geen verschil in de beschikbaarstelling van hulpmiddelen en faciliteiten. De vereniging heeft, ondanks het beperkt aantal leden, het streven om de contributie zo laag mogelijk te houden. Dit betekent dat van ieder lid verwacht mag worden, dat naast het voetbal een inspanningsverplichting bestaat met betrekking tot organisatorische-, facilitaire zaken en/of hulp te bieden bij begeleiding, trainingen of scheidsrechter te zijn bij wedstrijden. Daardoor moet het lidmaatschap van HTC betaalbaar blijven voor iedereen. HTC is een sportvereniging voor iedereen. Bij aanmelding van een nieuw lid willen we zo laagdrempelig mogelijk zijn, het welkom moet voelen als een warm bad en aanvoelen als thuiskomen.

HTC: de club waar iedereen zich thuis voelt.

Jeugd staat aan de basis van onze club.

Er moet altijd een gezonde aanwas bij de jeugd zijn. Het houdt onze club levensvatbaar en vooral ook levendig en vitaal. Wij willen daarbij aansprekende en voorbeeld gevende selectie en senioren elftallen. Er bestaat weliswaar verschil tussen de senioren, vaak leden van de oude stempel en (de ouders van) de jeugd, al was dat alleen maar door het spelen en trainen op verschillende momenten. Maar wij willen de jeugdafdeling en de senioren zoveel mogelijk bij elkaar betrekken. Niet alleen in de organisatie van sociale activiteiten. Jeugd spelers worden betrokken bij wedstrijden van de seniorenteams. Selectiespelers worden gevraagd en begeleid om om training en hulp te geven aan de jeugd.

Alle trainers en begeleiders hebben de Gedragscode (vrijwillige) medewerkers sv HTC getekend en zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag. Wij streven ernaar, dat al onze trainers en kantinebeheerders een BHV-training hebben gevolgd, waarin aandacht wordt besteed aan eerste hulp, reanimatie, ontruiming en bediening van de aanwezige AED.

HTC: de jeugd heeft de toekomst.

Zo goed mogelijk met elkaar in contact staan.

Er wordt in het algemeen veel over elkaar gepraat en vaak te weinig met elkaar. Onderlinge communicatie is essentieel voor het welbevinden van iedereen. Zowel voor de zender als de ontvanger, waarbij communicatie altijd wederzijds is.

Er kan frustratie ontstaan, als er onduidelijkheden bestaan binnen de club. Bij de vereniging lopen veel mensen rond met bepaalde verantwoordelijkheden. En ook zijn er altijd vele taken, waarvoor hulp wordt gezocht. Voor leden zal het zichtbaar en concreet moeten zijn, wat wordt gevraagd en hoe zij hun talenten in kunnen zetten.

Het streven is, altijd zeer zichtbaar en helder te communiceren over wie wat doet binnen de vereniging qua verenigingswerk. Die mensen kunnen

daar dan op aangesproken worden en daarmee ook geholpen worden door de andere leden. We willen zo benaderbaar mogelijk zijn, elk lid moet makkelijk kunnen weten, waar je terecht kan met bepaalde ideeën, initiatieven of opmerkingen. Ook de interne communicatie over activiteiten en verenigingsbeleid en de externe PR vragen om constante aandacht.

We willen sterk zijn in communicatie en informatievoorziening. Niet alleen via social media, mail of aankondigingen in de kantine, maar juist ook persoonlijk. We proberen hiermee vooral de betrokkenheid en het saamhorigheidsgevoel te bevorderen, maar ook te voorkomen, dat het wiel telkens opnieuw wordt uitgevonden en er te weinig afstemming is over activiteiten.

Duidelijke, open communicatie,onderling met elkaar spreken en elkaar aanspreken, dragen bij aan een positieve en goede sfeer.

HTC : open communicatie met elkaar staat centraal.

We hebben een open houding naar onze omgeving.

HTC heeft zich door de jaren laten zien als een maatschappelijk betrokken vereniging. Als een club waarbij de randvoorwaarden goed zijn geregeld en waar de leden veel over hebben voor de club. We zijn een stabiele en gezonde club waar onderlinge vriendschap en connectie hoog in het vaandel staan. Een stevig fundament wordt niet alleen gezocht binnen de ‘muren’ van onze eigen club of het voetbal, maar die stevigheid laten wij ook ontstaan door initiatieven met andere verenigingen, buurt, gemeente en/of andere maatschappelijke organisaties. Steeds zal dan gezocht worden naar wederzijdsheid en een samenwerking met meerwaarde.

HTC: meer dan voetbal alleen.